Sunday, 06 April 2014 16:12

Съобщение от Посолство на Р. България в Кралство Белгия

Written by 
Rate this item
(2 votes)

За изборите за Европейски парламент на 25 Май 2014 година

Българските граждани, които искат да упражнят правото си на глас в Белгия или Люксембург на предстоящите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Р България, могат да подават Заявление-декларация по образец. Краен срок - 29 април 2014 година.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.  Българските граждани могат да заявят своето желание за гласуване чрез попълване и подаване на Заявление-декларация за гласуване извън страната. Заявлението може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства, както и да се изтегли от сайта на МВнР или Централната избирателна комисия. Заявлението-декларация е обозначено като „ Приложение № 24“.  

В Заявлението-декларация избирателят вписва на български език имената си по паспорт, лична карта или военна карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (в държавата-членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. В Заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт. При невярно попълнена или непълна информация, Заявлението се счита за невалидно.

Всеки гласоподавател, който желае да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно.

Заявителят може да избере един от трите начина за подаване на Заявлението-декларация:

1. Лично от гласоподавателя в дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз;

2. По пощата на адрес: Ambassade de Bulgarie, Avenue Moscicki 7, 1180 Bruxelles, Belgiqueкато пощенското клеймо трябва да е с дата до 29.04.2013 г. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо";

3. Чрез попълнено електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия -  www.cik.bg.

В изборния ден избирателят задължително представя документ за самоличност - паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец, която се попълва на място, че отговаря на условията да избира.

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, както и условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии, могат да бъдат намерени на интернет адресите на Министерство на външните работи www.mfa.bg и ЦИК www.cik.bg.

Посолство на Р. България в Кралство Белгия

Read 2310 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material