ВлезтеClose

Четвъртък, 09 Май 2013 07:28

Едно ново начало за Европа

Написана от 
Оценете
(5 гласа)

Една идея, която ще промени Европа завинаги - Декларацията на Моне-Шуман.

На 9 май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман  произнася реч, вдъхновена и в голямата си част съчинена от Жан Моне. Текстът на Моне не е просто насочен към представянето на една идея – поставяне на френско-германското производство на въглища и стомана под ръководството на един общ върховен орган, като по този начин една бъдеща война между Франция и Германия би била „не само немислима, но и практически невъзможна”. Нещо много повече, текстът на Моне съдържа елементи на политическа дързост и правна уникалност. Декларацията е изпълнена с идеи, които са многократно изпреварили своето време. Поставени са сложни въпроси за решаване и са предложени много напредничави и още по-комплицирани варианти за тяхното изпълнение. Напълно заслужено декларацията на Моне, произнесена от Робер Шуман се счита за началото на Европейската интеграция. Тя не е просто декларация – изпълнена с вдъхновени идеи за решаване на съществуващи проблеми – а е манифестация на човешката мисъл, насочена към създаване на една нова политико-правна организация на обществените отношения на Стария континент. 

Идеята за обединение не е нова в ракурса на европейската история. Правени са принципно два различни типа опити да се постигне такъв резултат. От една страна, чрез средствата на оръжието – насилствено. Опитите на Наполеон и на Хитлер са не просто неуспешни. Те до такава степен са погрешни, че нанасят непоправими щети в поколения европейци. От друга страна, са правени опити за изграждане на политически съюз от веднъж, цялостно и широко мащабно. Историческата памет на гражданите на Европа обаче е много трайна. Тя е изпъстрена с множество опити за асимилация – насилствени или не. Западното общество е силно индивидуалистично, но и много колективно, когато става въпрос за защита на националните ценности и култура. 

Жан Моне се оказва изключително далновиден в своята визия за обединяване на Европа. Успешно обединявайки теоретичните си познания с практическите си умения, той ясно вижда единствено правилния път, по който може да се достигне заветната мечта – „Обединена Европа”. Европа „няма да се създаде отведнъж, нито като цялостна конструкция”, пише Моне в Декларацията от 9 май. С това единствено изречение, той дава решение на двата основни въпроса и поставя началото на идеята за европейския интеграционен процес. Европа може да се изгради веднъж постепенно, поетапно и после само с малки стъпки в определени конкретни области. Това е принципната разлика между визията на Моне и всички онези преди него. Европейската интеграция трябва да се сведе до множество малки, дори незначителни сами по себе си проблеми за решаване, при които е много по-лесно да се постигне съгласие между всички участници, като не се засягат твърде интензивно темите, свързани със защита на национални интереси. И нещо повече, във фокуса на общоевропейската мотивация се поставя общият интерес. Именно стремежът към задоволяване на потребности, формулирани на основата на общ интерес, може да формулира мисленето за използване на общи средства. Европа „ще бъде изградена само с помощта на конкретни стъпки, създаващи… една действителна солидарност. 

Съвсем целенасочено Моне залага в същината на интеграционния процес неговата поетапност. Нещо повече, самата същност на интеграцията не са нито нейните цели, нито постигнатите резултати. Интеграцията не е просто предоставяне на власт от суверенни държави на интеграционни области, които да действат за тях и вместо тях в определени области. Същността на интеграцията далеч надхвърля нейните функционални практически аспекти. Същността на интеграцията са постоянните реформи. Самата интеграция е процес. Тя няма край. Достигне ли един условен, предполагаем край, тя трябва да спре да съществува. 

Второто голямо идейно достижение на Моне е манифестация на юридическата мисъл. Моне предвижда, че целият режим ще се ръководи от Върховен орган, съставен от „независими личности”. Решенията на Върховния орган „ще подлежат на изпълнение във Франция, в Германия и в другите присъединили се страни”. Ето тук се крие най-съществената характеристика на предложеното обединение. То притежава – в лицето на неговия Върховен орган – същинска власт. По съществото си това е международен орган. Той обаче е специално овластен да приема нормативни актове, засягащи не само държавите-членки, но и частноправните субекти в тях. Това е истинското проявление на властовата компетентност на обединението. Никоя международна организация няма такава власт. Никой международен орган няма нормотворческата компетентност да приема правни актове, които да проявяват своето правно действие не само за държавите, но и вътре „във” тях. Това просто изречение стои в основата на изграждането на доктрината за принципите на приложение на правото на ЕС много по-късно. Върховенството на правото на ЕС – като предимство пред противоречащото му национално право, непосредствената му приложимост и директният му ефект – като негов същински смисъл на съществуване (raison d’être) намират своя източник, своя първообраз в гениалната идея на Моне, закрепена в незначителната по своему думичка „във”. Тази идея в последствие се разгръща и намира своето приложение в поредица от разпоредби от Учредителните договори. То застава в основата на богата съдебна практика на Съда. Дадени са аргументите за това правовият ред на ЕС да бъде категорично обявен за „самостоятелен” и „автономен”. Той почива на източници на международното право, но далеч надхвърля международноправните ограничения и предоставя право на Общностите и после на Съюза да създават чрез система от специфични органи особени правни актове, съдържащи правни норми, които да определят поведението не само на държавите-членки, но и на частноправните субекти в тях, но и вместо тях в отношенията им с трети страни. Този принципно нов тип обединение няма аналог в човешката история. Той лесно и напълно аргументирано може да бъде наречен „уникален”.

Публикуваме и пълния текст на Декларацията на български език. Струва си да бъде прочетена - ако все още не сте я прочели и се осмелите - приятно четене от ZaBulgarite.com!

 

* * *

Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.

Приносът на една организирана и жизнена Европа към цивилизацията е много важен за поддържането на мирни отношения. Начело на борбата за обединена Европа от повече от 20 години, Франция винаги е имала за основна цел да служи на мира. Обединение на Европа не бе постигнато и се стигна до война.

Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност. Обединяването на европейските народи изисква премахване на вековното противопоставяне между Франция и Германия. Всяко предприето действие трябва на първо място да се отнася до тези две страни.

С оглед на това френското правителство предлага незабавни действия по един конкретен много важен пункт.

То предлага френско-германското производство на въглища и стомана като цяло да бъде поставено под контрола на общ Висш орган в рамките на организация, отворена за участие към другите европейски страни. Обединяването на производството на въглища и стомана веднага ще създаде база за икономическо развитие като първа стъпка към европейска федерация и ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите най-често бяха жертви.

Така установената солидарност в производството ще направи евентуална война между Франция и Германия не просто немислима, но и практически невъзможна. Създаването на това мощно производствено обединение, отворено към всички желаещи да участват страни и целящо да осигури на всички държави-членки основни суровини за промишлено производство при еднакви условия, ще положи действителните основи на тяхното икономическо обединение.

Това производство ще бъде предложено на света като цяло - без предпочитания или изключения - с цел да се допринесе за повишаването на жизнения стандарт и за насърчаването на мирните постижения. Европа ще може, разполагайки с повече средства, да се стреми към изпълнението на една от основните си задачи: развитието на африканския континент.

По този начин бързо ще стане ясно, че общите интереси, които са задължителни за създаването на обща икономическа система; могат да бъдат зрънцето, от което да се роди по-широка и дълбока общност между страни, дълго време противопоставяли се една на друга чрез кръвопролитно разделение.

Чрез обединяването на основното производство и създаването на новия Върховен орган, чиито решения ще бъдат задължителни за Франция, Германия и другите държави-членки, това предложение ще доведе до полагането на основите на европейска федерация, необходима за запазването на мира.

За да подкрепи постигането на набелязаните цели, френското правителство е готово да започне преговори въз основа на следното.

Задачата на Върховния орган ще бъде да осигури модернизирането на производството и повишаването на неговото качество във възможно най-кратък срок; снабдяването на френския и германския пазари, както и на пазарите на другите страни членки, с въглища и стомана при еднакви условия; общото развитие на износ към други страни; изравняването и подобряването на условията на живот на работниците в тези сектори.

За да постигнем тези цели, започвайки от много различни равнища, на които се намира в момента производството в държавите-членки, предлагаме въвеждане на някои преходни мерки - като използване на производствен и инвестиционен план, създаване на компенсаторен механизъм за изравняване на цените и на фонд за преструктуриране, който да улесни рационализирането на производството. Движението на въглищата и стоманата между държавите-членки веднага ще бъде освободено от всякакви мита и транспортните разходи няма да се различават. Постепенно ще бъдат създадени условия, които спонтанно ще доведат до по-рационално разпределяне на производството на най-високото ниво на производителността.

За разлика от международните картели, които налагат ограничителни практики на дистрибуцията и експлоатацията на националните пазари и целят поддържането на високи печалби, организацията ще гарантира сливането на пазарите и разширяването на производството.

Определените по-горе основни принципи и мерки ще бъдат включени в договор, подписан от страните и предложен за ратифициране на техните парламенти. Необходимите за изясняване на подробностите по изпълнението преговори ще бъдат проведени с помощта на арбитър, определен с общо съгласие. Неговата задача ще бъде да следи дали постигнатите споразумения отговарят на изложените принципи и, в случай на безизходица, да определи какво решение да бъде взето.

Общият Върховен орган, натоварен с управлението на схемата, ще бъде съставен от независими лица, назначени от правителствата, като представителството им ще бъде еднакво. Ще бъде избиран председател чрез общо съгласие на правителствата. Решенията на органа ще бъдат задължителни за изпълнение във Франция, Германия и другите държави-членки. Ще бъдат взети съответни мерки за начини на обжалване на решенията на органа.

Към органа ще бъде акредитиран представител на ООН, който ще изготвя два пъти годишно доклад до ООН за работата на новата организация, най-вече що се отнася до придържането към нейните цели.

Институцията на Върховния орган по никакъв начин няма да предопределя методите на собственост на предприятията. При изпълнението на функциите си Върховният орган ще взeма предвид правомощията на Международния орган от Рур и всички задължения, наложени на Германия, докато те са в сила.

 

 

Прочетена 1968 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

1 коментар

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал