ВлезтеClose

Петък, 28 Март 2014 11:43

Образователната система в Белгия

Написана от 
Оценете
(5 гласа)

Система на образование

В Кралство Белгия отделните езикови общности имат широки правомощия по отношение на управлението и администрирането на образователната система, тъй като практически я финансират те. Във фламандската част на страната за тази сфера се грижи нидерландоезичният етнос, а във валонската съответно – френскоезичният. Немското малцинство в Белгия също разполага с идентичен обем от правомощия, относно образователните си учреждения. Централната власт в Брюксел си е запазила минимален периметър на управление на образователната система, като, например, следи за спазването на най-общовалидни изисквания от типа на това, кога да тръгват децата на училище и кога да завършват и т.н. (централните административни органи финансират тази сфера по-малко и най-често косвено, в съзвучие с принципите на етническия автономизъм). Като цяло обаче и трите общности имат унифицирана система на обучение, със съвсем малки разлики в отделните региони.

В Белгия има три най-общи вида училища. Първите са собственост на отделните общности, вторите са държавно субсидираните (финансират се от бюджетите на кметствата и провинциалните правителства) и третите са свободно субсидираните училища (намират се главно под опеката на организации свързани с Католическата църква). Последният тип образователни институции са най-многобройните в страната и имат най-много ученици. Образованието в Белгия е задължително за децата и юношите от 6 до 18-годишна възраст. В последно време бавно нараства и броят на учениците, които предпочитат да се обучават по индивидуален план вкъщи. В световните класации по успех в училище, белгийските учащи се, се представят традиционно добре, като първи от тях са нидерландоговорящите, втори – немскоговорящите и трети – тези, чийто роден език е френският.

Основните степени на образованието в Белгия са еднакви за всички общности. Предучилищното обучение е до 6-годишна възраст, основното училище – 6-12 години, средното общообразователно училище – 12-18 години, след което желаещите могат да кандидатстват за висше.

Предучилищните групи за децата са безплатни от две години и половина до 6-годишна възраст.

В основното училище навсякъде се изучават сходни предмети, то е също така безплатно и единственото условие за постъпване в него е достигането на нужната възраст. Основното образование в Белгия е разделено на три цикъла, всеки от който обхваща по два класа и е общо с продължителност 6 години. Като цяло този тип обучение акцентира основно върху базисните умения като четене, писане и развиване на математическите способности. С напредването на учебния цикъл в програмата се включва и по-широк кръг от предмети като биология, музика, религия, история и т.н. Специфична особеност на белгийското основно училище е, че в него се въвежда и изучаването на езика на другата основна общност в страната – съответно холандски или френски, освен английският като втори чужд. Съществуват и частни международни училища, в които често се обучават децата на европейските дипломати и т.н.

Средното образование в Белгия също е с продължителност от 6 години, разпределени в три цикъла от по два класа. Учениците встъпват в този етап на обучението си дванадесетгодишни и го изкарват, съобразно желаната от тях квалификация и своите интереси. Първите две години от средното образование предлагат най-обща основа от предмети, като индивидуалният избор е по-ограничен и се свежда до латински език, повече часове по математика и различни технически дисциплини и т.н. Идеята е по този начин учащите се да успеят да се ориентират в нагласите и желанията си, как точно да се профилират по време на следващите два образователни етапа. Тогава вече учениците не избират само допълнителен брой часове, а цели профили („менюта”) от типа на Математика-Науки, Социология-Езици или Латински-Гръцки. Разбира се тийнейджърите продължават да изучават и определен вид общозадължителни предмети от рода на роден език, физкултура и т.н. Този смесен тип програми (между усвояване на задължителни и общи дисциплини) спомага за това да се запази формата на структурирането на средното обучение по класове, както е в основното училище.

Белгийското средно образование се разделя на четири вида. Първият от тях е общото средно обучение, което дава възможно най-широка база от знания на учениците и ги подготвя за университета. Сама по себе си получената диплома от подобно средно образование не дава никакви предимства на пазара на труда и заради това бъдещото кандидатстване във ВУЗ е най-честата причина то да бъде записано. Средното техническо образование се разделя на два подвида - TTK и STK. В първия акцентът пада върху техническите знания, а във втория на практическите умения. STK средното обучение дава възможност след шест години училище директно да започне да се практикува дадена професия, докато TTK в по-голяма степен предполага записването и на висше образование. В Белгия съществува и специално професионално средно образование. То обхваща специализиране (понякога дори 7-8 годишно) в определени професии като строители, бижутери, автомонтьори и др. Завършването на този вид средно обучение не предоставя правото на учениците да кандидатстват за висше. И последният вид средно образование в Белгия е това по изкуствата. То съчетава в себе си, както стабилната теоретична подготовка, така и създаването и показването на творби на учащите се, занимаващи се с различни видове арт-дейност. Профилите в средното образование по изкуствата включват обучение по балет, графика, музика и т.н. За учениците с различен вид здравословни проблеми също е помислено – в Белгия за тях са създадени специални условия в отделен вид гимназии, в които да изкарат възможно най-пълноценно за себе си задължителния среден, учебен курс.

Общото количество на учебните заведения, предлагащи средно и висше образование в страната, е повече от 380. В областта на висшето обучение от 2004 година е въведена системата, наложена от Болонския процес, бакалавър-магистър. Като цяло висшето образование в Белгия е разделено на две сфери – професионално обучение и академично такова. Първото се предлага от 22 висши учебни заведения в страната, а второто от редица престижни и добри белгийски университети и колежи.

В Белгия степените предлагани от системата на висшето образование (най-общо) са следните: професионален бакалавър (3 години), бакалавър (3 години), магистър (1-2 години) и доктор (2 години). За академичната диплома на професионален бакалавър обикновено кандидатстват тези, които желаят да имат бъдеща реализация в сферата на търговията, промишлеността, педагогиката, информатиката, медиите, здравеопазването, социална сфера и т.н. Разбира се всяко отделно, конкретно белгийско висше учебно заведение нерядко има най-разнообразни като съдържание и времетраене програми за усвояване на различни образователни степени.

Основните езици в областта на висшето обучение в Белгия са нидерландски във фламандските райони и френски във валонските. Университетите и колежите в страната също така предлагат множество англоезични и немскоезични програми. От кандидат-студентите от чужбина, желаещи да се възползват от образователните програми на английски, се изисква сертификат за владеенето му – IELTS, TOEFL и т.н. В някои университети и университетски колежи от кандидатстващите се очаква да имат известни познания и поне по един от трите официални езика в Кралство Белгия – френски, немски или нидерландски.

Автор: Надя Борисова

Източник: http://www.edus.bg

Прочетена 3068 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал